Zarządzanie

BWM to w sprawdzona firma w sektorze zarządzania nieruchomościami. Podstawą naszego działania jest doświadczenie, które zdobywamy regularnie umacniając wysoką pozycję na śląskim rynku nieruchomości.

W naszym zespole, oprócz licencjonowanych zarządców, znajdują się profesjonalni i doświadczeni administratorzy, księgowi, prawnicy oraz inni specjaliści, którzy zapewniają naszym klientom fachową i sprawną opiekę.

Czym charakteryzuje się dobry zarządca?
Jest wykwalifikowany, doświadczony i… zawsze obecny!

Wbrew pozorom nie tak łatwo znaleźć zarządcę, który z pełnym zrozumieniem będzie dbał o interesy swoje klienta. Sama licencja nie jest gwarancją właściwego zarządzania. Dobry zarządca musi posiadać wysokie kwalifikacje, jednak teoretyczna wiedza nie wystarczy, by rządzić mądrze i z pomysłem. Zarządzanie to działanie obarczone ogromną odpowiedzialnością. Wymaga konkretnych umiejętności – nie tylko technicznych i eksperckich, ale również interpersonalnych. Dobry zarządca obok bogatego doświadczenia powinien być kreatywny, aby właściwie i sprawnie realizować plany, podejmować ważne decyzje i szybko likwidować problemy.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, jaki powinien być dobry zarządca. Wychodzimy poza teorię i rutynę, dlatego w praktyce nasze działania sprawdzają się w najwyższym stopniu. W zakresie zarządzania nieruchomościami oferujemy pełen pakiet usług. Jesteśmy kompleksowi i elastyczni. Jesteśmy po prostu profesjonalni.


Podstawowy zakres usług w dziedzinie zarządzania nieruchomościami

I. Obsługa administracyjno-księgowa:

 • przejęcie nieruchomości od właściciela, dewelopera, gminy, poprzedniego zarządcy
 • uzyskanie lub aktualizacja wymaganych numerów identyfikacyjnych REGON, NIP
 • założenie lub przejęcie rachunku bankowego dla obsługi nieruchomości oraz dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • prowadzenie wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli
 • przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego nieruchomości
 • prowadzenie dla nieruchomości odpowiedniej księgowości finansowej wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym
 • pobieranie oraz windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • prowadzenie imiennej ewidencji finansowej oraz obsługi w zakresie wymiaru opłat z tytułu kosztów zarządu, kosztów bieżącego utrzymania budynku i kosztów remontu, opłat za centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości i wszelkich innych opłat
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych przez ustawę o własności lokali lub uzgodnionych z właścicielem nieruchomości

II. Obsługa techniczna zasobów:

 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, nadzorowanie kontroli osobiście lub przez upoważnione osoby
 • zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi oraz kontrola prawidłowości wykonania tych umów (także ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych)
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa i Urząd Dozoru Technicznego
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw: energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych, a także usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych
 • bieżąca konserwacja i wykonywanie napraw nieruchomości, w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych
 • utrzymywanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stanie sprawności użytkowej
 • sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynku i kosztorysów inwestorskich
 •  ocena pilności realizacji potrzeb remontowych, sporządzanie umów o roboty remontowe, prowadzenie przetargów na roboty budowlane
 • przestrzeganie procedur konserwatorskich dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zgód lub pozwoleń wymaganych przepisami Prawa budowlanego
 • uczestnictwo w realizacji zadań remontowych, w przetargach oraz w odbiorach wykonanych robót
 • organizowanie działań związanych z likwidacją przyczyn awarii instalacji i urządzeń, w tym pogotowia awaryjnego
 • organizacja przeglądów i oględzin stanu technicznego obiektów i ich wyposażenia technicznego według sporządzonego harmonogramu oraz zlecanie likwidacji stwierdzonych uszkodzeń i niesprawności technicznych
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na remonty nieruchomości z tytułu premii remontowej, premii termomodernizacyjnej lub z innych źródeł wraz z sporządzaniem stosownych wniosków kredytowych

III. Utrzymanie czystości i porządku:

 • organizacja i nadzór nad ogółem czynności związanych z utrzymywaniem czystości i porządku w budynkach, a także na terenach bezpośrednio przyległych do budynków
 • przygotowanie budynków do okresu zimowego i wiosennego
 • organizacja i nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni wchodzących w skład nieruchomości wraz z jej kształtowaniem zgodnie ze sztuką ogrodniczą
 • zapewnienie realizacji prac związanych z usuwaniem niebezpieczeństwa zalegania śniegu i lodu na dachu nieruchomości